Strona powstała z inicjatywy Pani Ewy Siemaszko oraz Pana Mirosława Kowzana.

Cel projektu

Celem projektu jest odtworzenie losów mieszkańców południowo-wschodnich województw Kresów południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego na poziomie wsi, osad, kolonii i innego typu miejscowości z najniższego szczebla podziału administracyjnego oraz historii tych osiedli.

Uzasadnienie

Do tej pory brak jest strony internetowej, która zajmowałaby się najdrobniejszymi miejscowościami wszystkich województw Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Serwis "Strony o Wołyniu", prowadzony przez Pana Andrzeja Mielcarka, obejmuje jedynie województwo wołyńskie. Ze względu na odchodzenie ostatnich już mieszkańców Kresów II RP, świadków życia na utraconych ziemiach, którzy dysponują wiedzą jeszcze nie ujawnioną, niezwykle pilne i nieodzowne jest utworzenie strony poświęconej  tym terenom.

Treść

Dla poszczególnych miejscowości umieszczane będą następujące informacje, w miarę ich pozyskiwania: czas powstania osiedla; szkice-plany osiedli przynależność do parafii różnych wyznań; liczbowy i imienny skład narodowościowy miejscowości, źródła utrzymania; losy rodzin podczas wojny, represje, zbrodnie, udział w walkach, przemieszczenia przymusowe i spowodowane represjami, miejsca osiedlenia po wojnie w wyniku exodusów i ekspatriacji, Polacy pozostali w Związku Sowieckim; infrastruktura gospodarcza, obiekty oświatowe, kulturalne i życia społecznego, świątynie i cmentarze, zabytki oraz losy poszczególnych obiektów, ewentualnie ich stan obecny; aktywność społeczna obywateli: organizacje społeczne przed wojną, organizacje niepodległościowe i samoobrona w czasie wojny. Dodatkowo w portalu będą zamieszczane mapy lokalizujące poszczególne miejscowości, fotografie, dokumenty, szczególnie interesujące relacje byłych mieszkańców, artykuły.

Źródła informacji

Przekazy indywidualne pisemne kierowane na stronę internetową od byłych mieszkańców i ich potomków oraz świadectwa ustne (nagrane lub spisane) zbierane przez wolontariuszy; relacje pisemne przechowywane przez organizacje społeczne, biblioteki i archiwa, publikacje.

Przy poszukiwaniu informacji i ich zamieszczaniu nacisk będzie położony na odtworzenie imiennego wykazu stałych mieszkańców w chwili wybuchu II wojny światowej i ich dalszych losów.  W tym celu planowane jest docieranie do byłych mieszkańców Kresów II RP i ich potomków różnymi kanałami informacyjnymi i zachęcanie do przekazywania informacji za pośrednictwem specjalnego kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej „Kresowe miejscowości”. Niezależnie od tego sposobu pozyskiwania informacji będą one zbierane z ogólnie dostępnych źródeł.

© 2023 kresowemiejscowosci.pl